תנאי מבצע טרייד אין במחיר מחירון – יוני 2020

תנאי מבצע טרייד אין במחיר מחירון – יוני 2020

תנאי מבצע טרייד אין במחיר מחירון – יוני 2020

 1. סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ (להלן: "סמלת" או "החברה") , יבואנית רכבי "אלפא רומיאו" וג'יפ, מודיעה על מבצע טרייד אין בתנאים שיפורטו בתקנון זה ללקוחות פרטיים (יד ראשונה) בלבד.
 2. תקופת המבצע ומלאי:
  • תקופת המבצע הינה החל מיום 1/6/2020 עד ליום 30/6/2020 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי הרכבים המוקצה למבצע זה והכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
  • השתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה. רכישת רכב חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה.
  • מינימום 50 יחידות (מדגמים שונים) במלאי.
  • המבצע מיועד ללקוחות פרטיים (יד ראשונה) בלבד (ולא כולל לקוחות ליסינג, מוניות וכיו"ב).
  • כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.
 3. הרכבים המשתתפים במבצע:
  • רכבים חדשים לרכישה דגמי אלפא רומיאו וג'יפ שבמלאי החברה.
    (להלן: "רכב חדש")
 • המחירים כוללים מע"מ.
 • המחירים מתייחסים לצבע לבן ואינם כוללים אבזור נוסף.
 • מלאי הרכבים וצבעי הרכבים המוצעים הינו מוגבל והקצאתם הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
 
 1. תיאור המבצע
  • ללקוחות הרוכשים רכב חדש תהא אפשרות לבצע עסקת טרייד אין כמפורט ובכפוף להלן ובכפוף לתקנון הטרייד אין.
  • רכבים משומשים מזכים בטרייד אין: עד מודל עלייה לכביש 2018 (כולל) בהתאם לפירוט הדגמים אשר בנספח לתקנון הטרייד אין ובכפוף ליתר התנאים וההחרגות הנקובים בו ("רכב משומש").
  • עסקאות הטרייד אין (עסקת חליפין) יבוצעו באמצעות חברת אוטודיל בע"מ (להלן: "אוטודיל") בהתאם לתקנונה ונספחיו ובכפוף להסכמתה ותנאיה.
  • במסגרת העסקה יינתן ללקוח טרייד אין, זיכוי כספי בגין הרכב המשומש של הלקוח (בשיעור שייקבע כאמור בסעיף 4.5 להלן) וזאת כנגד רכישת רכב חדש שבמבצע ואשר ממחירו של הרכב החדש יקוזז זיכוי כאמור (לאחר ובכפוף לקבלתו על ידי החברה מחברת אוטודיל בפועל ובהתאם לשיעורו) והכל כאמור בתנאי מבצע אלו ותקנון הטרייד אין.
  • מחיר המחירון אשר יהווה בסיס לקביעת המחיר כאמור לעיל של הרכב המשומש יהא על בסיס ספר המחירון הרשמי של "לוי יצחק" ובכלל זה לאחר ההפחתות הנקובות בו, התקף במועד מסירת הרכב הישן וביצוע גמר התשלום המלא של הרכב החדש עד למועד כאמור. מובהר כי במקרה של מסירת הרכב הישן לידי אוטו דיל / גמר תשלום מלא לאחר ה- 20 לחודש הרלוונטי (גם אם הדבר נובע בשל עיכוב במסירת הרכב החדש), יחושב מחיר הרכב על בסיס מחירון החודש העוקב שלאחריו.
  • כמו כן ובנוסף, מובהר כי מחיר הרכב המשומש ותנאי העסקה כפופים גם לתנאי התקנון של חברת אוטודיל, לפי הסייגים וההפחתות נוספות הרשומים בו.
 
 • אחריות וביצוע עסקאות הטרייד אין והצעות המחיר הניתנות על הרכב המשומש של הלקוח הינן בהתאם לתקנון של חברת אוטודיל, בהתאם לשיקול דעתה ובאחריותה הבלעדית.
 
 • על אף האמור בכל מקום אחר החלטה לגבי ביצוע עסקת הטרייד אין הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברת אוטודיל ואין התחייבות כי עסקה כאמור תאושר.
 
 • מובהר כי מחיר זיכוי הרכב הישן אינו יכול להיות גבוה יותר ממחיר הרכב החדש.
 
 1. תנאים ודגשים נוספים
  • קבלת ההטבות מותנית בכך כי הלקוח חתם על הסכם לרכישת רכב חדש מהדגמים המשתתפים בתקופת המבצע (להלן: "ההזמנה").
  • במעמד ביצוע ההזמנה, הלקוח שילם מקדמה כנקוב בהזמנה.
  • הלקוח שילם את מלוא התמורה תוך 7 ימי עסקים ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהזמנה לרבות אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים.
  • הלקוח לא ביטל את העסקה.
  • הלקוח יהיה זכאי לקבל את ההטבות אך ורק בתום תהליך רכישת הרכב ובכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי תנאי הסכם הזמנת הרכב ורישום הרכב על שם הלקוח.
  • לא ניתן לשריין/לשמור רכב לרוכש ללא קבלת מקדמה על חשבון העסקה וחתימה על הסכם הזמנה.
  • יש לבצע גמר תשלום לרבות תשלום אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החברה כי הרכב מוכן לשחרור ממכס.
  • אי השלמת התשלום והתנאים במועד הנ"ל כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח, והחברה תהיה רשאית לבטל את העסקה ולהציע את הרכב למכירה ללקוח אחר ותבוטלנה כל ההנחות / ההטבות על פי מבצע זה.
  • במידה וההזמנה תבוטל – תבוטלנה ההטבות.
  • ההטבות או כל חלק מהן אינן ניתנות להמרה או החלפה. לא יינתנו כל זיכוי, הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש מלוא ההטבות המוצעת במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה או העברה. ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן לרכב החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר ו/או ללקוח אחר, גם במקרה של מכירת הרכב.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי מבצע אלו ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בטלוויזיה, ברדיו בעיתונים ובכל אמצעי אחר – תגברנה הוראות אלו.
  • אין באמור בתנאי המבצע כדי לגרוע מתנאי הסכם הזמנת הרכב ורכישת הרכב מותנית בחתימתו וכפופה לו. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב
  • תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד.
  • הדין החל על תנאים אלו וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • תנאים אלו ממצים את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להשתתף בו ולוותר על תנאי המבצע.
  • אין כפל מבצעים.
  • קוד מבצע מס': ג'יפ: C-00001634, אלפא: C-00001633
  • מחירי הרכבים החדשים על פי מחירון מס': 01.20
  • צריכת הדלק בפועל עלולה להשתנות היות והיא מושפעת מגורמים שונים ובכללם אופי הנהיגה ותנאי הדרך.
  • ט.ל.ח
    נספח א' תקנון טרייד אין לקוח שיהיה מעוניין לרכוש מחברת סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ (להלן: "החברה" או "סמל"ת") רכב מסוג ג'יפ/ אלפא במסגרת המבצע שחל מיום   ‏01/06/2020עד ליום  30.6.2020 (כולל), יוכל למכור את רכבו הישן בעסקת טרייד-אין ולקבל זיכוי כספי בשווי של מחיר המחירון של הרכב הישן כנגד רכישת דגמי ג'יפ ואלפא.
 1. הרכב הישן יעמוד בכל התנאים הבאים:
  • עד מודל עלייה לכביש 2018 (כולל) על פי רשימת הדגמים המופיעה בתקנון זה בלבד ואשר יובאה לארץ ע"י יבואן מקומי ולא ביבוא אישי.
  • רכבים עם עליה לכביש 2019 שמופעים ברשימת הדגמים בתקנון ירכשו במחירון פחות 10%.
  • המבצע אינו חל על רכבים מסחריים ו/או רכבים ששימשו כמוניות ו/או רכבי סיור ותיור ו/או רכבים ששימשו ללימוד נהיגה ו/או רכבים שהיו בבעלות קיבוצים ו/או חברות ממשלתיות.
  • הרכב אינו משועבד ו/או מעוקל במשרד הרישוי ו/או ברשם המשכונות
  • רישיון הרכב משולם במלואו ללא הפרשים מסוג כלשהו (לרבות רכב נכה, משרד הרישוי וכיוצ"ב) ובתוקף.
  • הרכב ייבדק במכון בדיקה מורשה, בתאום עם נציג הטרייד-אין מטעם חברת "אוטו דיל בע"מ" (להלן: "נציג הטרייד-אין"), לאחר ובכפוף לחתימה על טופס "התחייבות לפני בדיקה".
  • הרכב במצב מכני תקין ונוסע.
  • הרכב הישן רשום ע"ש הלקוח אשר רוכש את הרכב שבמבצע.
  • לרכב רישיון וטסט לתקופה שלא תקטן מ- 3 חודשים. במידה והתקופה קטנה מ- 3 חודשים תופחת עלות אגרת הרישוי לרכב.
  • אחוזי ההפחתה של הק"מ ברכב לא יהיו גבוהים מ 8% .
 2. ביצוע העסקה
  • עסקאות הטרייד אין תבוצענה בין הלקוח לבין אוטו דיל ובאחריות המלאה של אוטו דיל.
  • תמורת מכירת רכב ישן העומד בכל התנאים המצוינים בתקנון זה, הלקוח יקבל זיכוי ע"י אוטו דיל בגובה של מחיר מחירון של הרכב בניכוי 5% והפחתת ערך על פי שיקולה הבלעדי של חברת אוטודיל שייקבע לפי ספר המחירון של "יצחק לוי" לרבות הפחתות רלוונטיות עפ"י יצחק לוי כגון מספר קילומטרים, סוג הבעלות (חברה , השכרה , ליסינג)  יד ראשונה בלבד. חברת סמלת תשלים את ההפרש של 5% מהניכוי לשווי הרכב כפי שמופיע במחירון לוי יצחק וזאת בהצעה הראשונית (לאחר הפחתות ראשוניות כמופיע במחירון) ולמעט הפחתות כתוצאה ממצאי הבדיקה.
  • באם מספר הק"מ אינו מופיע בטבלת ההפחתות במחירון לוי יצחק, אוטו דיל תהיה רשאית לקבוע הפחתה נוספת ממחיר המחירון לפי שיקול דעתו הבלעדי . חברת סמלת תשלים את ההפרש מהזיכוי לשווי הרכב כפי שמופיע במחירון לוי יצחק.
  • תוספות עפ"י מחירון יצחק לוי, כגון תוספות עבור מועד עליה לכביש, קילומטארז' או מספר בעלים נמוך, לא יילקחו בחשבון והלקוח לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגינן.
  • בכל מקרה בו נמסר הרכב לידי אוטו דיל לאחר ה- 20 לחודש הרלוונטי (גם אם הדבר נובע בשל עיכוב במסירת הרכב החדש) המחירון לצורך חישוב מחירו של הרכב, יהא מחירון לוי יצחק שיתפרסם ב-1 לחודש הבא.
  • מחיר זיכוי הרכב הישן בטרייד אין אינו יכול להיות גבוה יותר ממחיר הג'יפ החדש.
 3. להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע מחיר מחירון:
  • אודי- Q5,A4,A1,A3,Q2 ,Q3,Q7
  • אופל –מוקה, קורסה, אסטרה, אדם.
  • אלפא-מיטו ,ג'וליטה, 159 ( למעט מנועי 3.2 ל') ג'וליה, סטלביו (6%)
  • במוו-סדרה 1-2-3 ,X1,X3,MINI
  • ג'יפ -רנגייד, פטריוט, קומפאס , גרנד צ'ירוקי 14 ומעלה, גרנד 13 ומטה 8% (ללא אוברלנד).
  • דודג'-קאליבר,ג'רני,נייטרו
  • הונדה-ג'ז,סיביק ללא ידני,CRV, אקורד , HR-V
  • יונדאי-I10-I30 ,IX35, , טוסון, וולוסטר, סנטה פה, i20 , סונטה(8%)
  • טויוטה –RAV4,YARIS,COROLLA , לנד קרוזר , CH-R
  • לקסוס-,IS250 IS300 , CT200 .
  • מאזדה-3,2,5, 6 cx-5, cx-3
  • מיצובישי-אוטלנדר 7 מקומות(ללא ידני), לנסר, ספייס סטאר, אטראג' .
  • מרצדס-A,B,C,CLA,GLA.
  • ניסאן-ג'וק וקשקאי (ללא 7 מקומות,ללא טורבו וללא ידני),XTRAIL, מיקרה, אלמרה.
  • סובארו –אימפרזה,XV , B3 , BRZ.
  • סוזוקי- ויטרה, גרנד ויטרה ( ללא XL ) , אלטו, סוויפט, ג'ימיני,איגניס, SX4 , קרוסאובר.
  • סיאט-איביזה,MI ,LEON (ללא 1.8 ),טולדו , קופרה, אטקה.
  • סקודה- פאביה , יטי, רפיד, אוקטביה , קודיאק, סופרב.
  • פולקסוואגן-חיפושית,פולו,גולף (ללא 160 כ"ס) ,טיגואן, UP, ג'יטה (ללא 160 כ"ס) , פאסאט , CC .
  • פורד- קוגה, פיאסטה, אקספלורר, פוקוס .
  • פיאט-500X , 500 .
  • קיה-ספורטאז',ריו,סול, סורנטו, סיד , פיקאנטו ( ללא ידני) .
  • שברולט-טראקס ,קפטיבה, אוואו, ספארק ( ללא ידני), סוניק, אימפלה , מאליבו.
  • דאצ'יה – כלל הדגמים
  • ג'יפ צ'ירוקי וסובארו פורסטר ללא טורבו
  • ג'יפ רנגלר 2018 ומטה מחירון מלא.
כל שינוי של תקנון זה מותנה באישור החברה מראש ובכתב. בברכה, אוטו דיל בע"מ

לנציג מכירות