תנאי מבצע ותקנון – חבילת אבזור בלעדית מהיבואן הישיר

תנאי מבצע ותקנון – חבילת אבזור בלעדית מהיבואן הישיר

תנאי מבצע  ותקנון - חבילת אבזור בלעדית מהיבואן הישיר –2020  

 1. סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ (להלן: "סמלת" או "החברה") , יבואנית רכבי "ג'יפ", מודיעה על מבצע מכירות "חבילת אבזור בלעדית" בתנאים שיפורטו בתקנון זה ללקוחות פרטיים בלבד.
 2. לקוחות שירכשו רכב ג'יפ מהדגמים המשתתפים ושבמלאי בתקופת המבצע ("לקוח") יהיו זכאים לקבל חבילת הטבות כמפורט ובכפוף להלן.
 3. תקופת המבצע ומלאי:
 • תקופת המבצע הינה החל מיום 18.3.20 עד ליום 14/4/2020 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
 • מינימום 10 יחידות (מדגמים שונים) במלאי.
 1. הרכבים המשתתפים במבצע ותיאור המבצע:
 • רכבים חדשים לרכישה :
רכב / דגם                                  מחיר מחירון                      אגרת רישוי                       מחיר כולל א.רישוי
שנה ראשונה

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO   324,900                    4,712    ₪                     329,612 ₪

WRANGLER 2D 2.0T SPORT ST     299,000                    3,355 ₪                         302,355 ₪
 
כל דגמי גרנד צ'ירוקי ורנגלר שקיימים במגוון וכולם במחירי מחירון (להלן: "רכב חדש")
 • המחירים כוללים מע"מ.
 • המחירים מתייחסים לצבע לבן ואינם כוללים אבזור נוסף.
 • המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (לא כולל לקוחות ליסינג, מוניות וכיו"ב).
 • כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.
 1. הנחה לרוכשים רכב חדש מסוג גראנד צ'ירוקי - הנחה בסך 25,900 ₪ ממחיר המחירון לעיל ובתוספת אגרת רישוי בסך 4,712. מתייחס לדגם GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO בצבע לבן ואינו כולל אבזור נוסף.
 
 1. ההטבות לרוכשים רכבים חדש מסוג גראנד צ'ירוקי ורנגלר בהתאם ובכפוף לתנאים להלן:
 • טרייד אין במחיר מחירון
  • אפשרות לעסקת טרייד אין באמצעות חברת אוטודיל (להלן: "אוטודיל") ללקוחות פרטיים בלבד בהתאם ובכפוף לתקנון הטרייד אין של אוטודיל הניתן לעיון במרכזי המכירה ("תקנון הטרייד אין").
  • רכבים משומשים מזכים בטרייד אין: בהתאם לפירוט אשר בנספח לתקנון הטרייד אין שנמסרו החל מיום ה- 1.1.2008 ועד ליום 31.12.2017 ובכפוף ליתר התנאים הנקובים בו ("רכב משומש").
  • עסקאות הטרייד אין (עסקת חליפין) יבוצעו באמצעות אוטודיל בהתאם לתקנונה ונספחיו ובכפוף להסכמתה ותנאיה הנוספים.
  • במסגרת העסקה יינתן ללקוח טרייד אין, זיכוי כספי בגין הרכב המשומש של הלקוח (בשיעור שייקבע כאמור בסעיף ‎‎1.5 להלן) וזאת כנגד רכישת רכב חדש שבמבצע ואשר ממחירו של הרכב החדש (על פי מחירון המחירון) יקוזז זיכוי כאמור (לאחר ובכפוף לקבלתו מחברת אוטודיל בפועל על ידי החברה ובהתאם לשיעורו) והכל כאמור בתנאי מבצע אלו ותקנון הטרייד אין .
  • מחיר המחירון אשר יהווה בסיס לקביעת המחיר כאמור לעיל של הרכב המשומש, יהא על בסיס ספר המחירון הרשמי של "לוי יצחק" ובכלל זה לאחר ההפחתות הנקובות בו, התקף במועד גמר התשלום המלא של הרכב החדש ובכפוף לביצוע גמר התשלום המלא עד ליום ה-20 לאותו החודש. במידה וגמר התשלום המלא יעשה לאחר ה- 20 לאותו החודש, יחושב מחיר הרכב על בסיס מחירון החודש העוקב שלאחריו. כמו כן ובנוסף, מחיר הרכב המשומש ותנאי העסקה כפופים גם לתנאי התקנון הטרייד אין, לפי הסייגים, התנאים (ובכלל זה בדיקה במכון בדיקה) והפחתות נוספות הרשומים בו.
  • אחריות וביצוע עסקאות הטרייד אין והצעות המחיר הניתנות על הרכב המשומש של הלקוח הינן בהתאם לתקנון של חברת אוטודיל, בהתאם לשיקול דעתה ובאחריותה הבלעדית של חברת אוטודיל. יובהר כי עסקת הטרייד – אין, אם בכלל, הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברת אוטודיל.
  • על אף האמור בכל מקום אחר החלטה לגבי ביצוע עסקת הטרייד אין הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברת אוטודיל ואין התחייבות כי עסקה כאמור תאושר.
 • אפשרות קבלת מימון
  • עסקאות המימון יבוצעו באמצעות גורם/מים מממן/נים ("הגורם המממן") עמהם הסכימה החברה על העמדת מימון במסגרת המבצע והיא כפופה להסכמת הגורם המממן להעניק מימון ללקוח ובכפוף להסכם ולאישור הגוף המממן, ועפ"י תנאיו והמצאת מסמכים נדרשים לשביעות רצונו.
  • במסגרת העסקה ככל ותאושר על ידי הגורם המממן תינתן ללקוח הלוואה בסך של עד 200,000 ₪ (מאתיים אלף ₪) וזאת לרכישת רכב חדש חדש מהחברה. לגורם המממן נתונה הזכות לקבוע כי ללקוח יינתן מימון בסכום מופחת מהאמור או כלל לא, ואין כל התחייבות כי הלקוח יהא זכאי למלוא סכום המימון או בכלל.
  • ההלוואה (כפי גובהה שיקבע על ידי הגורם המממן) תוחזר לגורם המממן ב- 24 תשלומים חודשיים רצופים, ובתקופה כאמור ובכפוף לביצוע החזרים מלאים במועדם לא תישא ריבית או הצמדה והכל ובכפוף ליתר תנאי ההלוואה כפי שיקבעו על ידי הגורם המממן.
  • סכום ההלוואה יועבר במלואו על ידי הגורם המממן לחברה .
  • הלקוח ישלם לחברה מקדמה ואת יתרת מחיר הרכב (לפי הדגם הרלוונטי הנרכש) בהפחתת סכום המימון שהתקבל בפועל מהגורם המממן בגין הלקוח כמפורט להלן.
  • אחריות וביצוע עסקאות המימון וההלוואה ללקוח הינן של הגורם המממן בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. יובהר כי עסקת המימון וההלוואה, אם בכלל, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הגורם המממן.
  • בנוסף לאמור ישא הלקוח בעמלת הקמה של 5% ממחיר הרכב ודמי משכון ושעבוד בסך 350₪ שניהם בצירוף מע"מ לגורם המממן.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הרחבת אחריות לשנה רביעית נוספת.
  • הרחבת האחריות לשנה רביעית אך לא יותר מ- 100,000 ק"מ, המוקדם מבינהם.
  • תנאי האחריות זהים לתנאי האחריות המפורטים בחוברת האחריות המקורית שתימסר עם רכישת הרכב מהחברה לגבי הרכיבים אשר כלולים באחריות כאמור.
  • הרחבת האחריות תחול רק על רכבים פרטיים בבעלות פרטית ואינה חלה על רכבים מסחריים ו/או רכבים המשמשים כמוניות ו/או רכבי סיור ותיור ו/או רכבים המשמשים ללימוד נהיגה ו/או רכבים שבבעלות קיבוצים ו/או חברות ממשלתיות ו/או עוסק מורשה ו/או חברות בע"מ.
 • 4 טיפולים ראשונים שגרתיים
  • הטיפול בהתאם להוראות יצרן לטיפולים תקופתיים ושגרתיים המפורטים להלן.
  • תיאום מועד הטיפול באחריות הלקוח.
  • הטבת הטיפולים תהא בתוקף רק ללקוח (יד ראשונה בלבד)
  • למימוש במרכזי השירות המורשים של ג'יפ בלבד.
  • שווי הטיפול בהתאם למחירון מרכז השירות המורשה הרלוונטי לטיפול תקופתי ראשון, שני, ושלישי. (קיים שוני בין מחירוני המרכזים).
  • טיפול שוטף ראשון 12,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מבניהם; טיפול שוטף שני 24,000 ק"מ או 12 חודשים ממועד הטיפול הראשון המוקדם מבניהם; טיפול שוטף שלישי 36,000 ק"מ או 12 חודשים ממועד הטיפול השני המוקדם מבניהם ; טיפול שוטף רביעי 48,000 ק"מ או 12 חודשים ממועד הטיפול השלישי, המוקדם מבניהם.
  • תוקף ההטבה יפוג ככל והלקוח לא יבצע איזה מהטיפולים במועדים לעיל.
  • המבצע וההטבה לא יחולו על בדיקות ו/או טיפולים ו/או תיקונים או חלפים נוספים ו/או אחרים ו/או בדיקה ו/או טיפול ו/או תיקון לאחר תאונה.
 • סט צמיגים – סט צמיגים נוסף כפי אלו שהגיעו עם הרכב או ברמה שוות ערך למימוש בתקופת האחריות בתיאום מול מוקד שירות סמלת.
 • מיגון תחתון - "טל והדס" כולל התקנה בהתקנה מקומית. למעט בדגם רוביקון בו מגיע המיגון התחתון במקור.
 • וו גרירה נשלף. התקנה מקומית.
 • מערכת איתור איתוראן / פוינטר התקנה מקומית. הפעלה ותשלום דמי מנוי באחריות ועל חשבון הלקוח. באחריות הלקוח לבצע על חשבונו התקשרות ישירה עם חברת האיתור לקבל שירות והחברה לא תשא בכל אחריות בגין כך ובכלל זה טיב או איכות השירות.
 • מדרגות - 2 מדרגות מסוג "טל והדס" בגרנד צ'ירוקי וברנגלר רוביקון ובדגמי ספורט מסוג MOPAR ולמעט ברנגלר דגם סהרה בו מגיעות המדרגות במקור.
 • שווי ההטבות הכולל ללקוח גראנד צ'ירוקי הינו 31,000 ש"ח סך כולל מע"מ בהתאם למחירוני החברה.
 • שווי ההטבות הכולל ללקוח רנגלר הינו 33,000 ש"ח סך כולל מע"מ בהתאם למחירוני החברה.
   
 1. הטבה נוספת לרוכשי רכב חדש מסוג רנגלר – 20% הנחה לרכישת ערכת הגבהה של MOPAR פלוס כננת מסוג T-MAX הכוללת פגוש קדמי כולל התקנה. מחיר הערכה לפני הנחה 22,000 ₪ + מע"מ.
 1. תנאים לקבלת ההטבות ודגשים נוספים
  • קבלת ההטבות מותנית בכך כי הלקוח חתם על הסכם לרכישת רכב חדש מהדגמים המשתתפים בתקופת המבצע (להלן: "ההזמנה").
  • במעמד ביצוע ההזמנה, הלקוח שילם מקדמה כנקוב בהזמנה.
  • הלקוח שילם את מלוא התמורה תוך 7 ימי עסקים ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהזמנה לרבות אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים.
  • הלקוח לא ביטל את העסקה.
  • הלקוח יהיה זכאי לקבל את ההטבות אך ורק בתום תהליך רכישת הרכב ובכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי תנאי הסכם הזמנת הרכב ורישום הרכב על שם הלקוח.
  • במידה וההזמנה תבוטל – ההטבה תבוטל.
  • לא ניתן לשריין/לשמור רכב לרוכש ללא קבלת מקדמה על חשבון העסקה וחתימה על הסכם הזמנה.
  • יש לבצע גמר תשלום לרבות תשלום אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החברה כי הרכב מוכן לשחרור ממכס.
  • אי השלמת התשלום והתנאים במועד הנ"ל כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח, והחברה תהיה רשאית לבטל את העסקה ולהציע את הרכב למכירה ללקוח אחר ותבוטלנה כל ההנחות / ההטבות על פי מבצע זה.
  • במידה וההזמנה תבוטל – תבוטלנה ההטבות.
  • ההטבות או כל חלק מהן אינן ניתנות להמרה או החלפה. לא יינתנו כל זיכוי, הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש מלוא ההטבות המוצעת במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה או העברה. ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן לרכב החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר ו/או ללקוח אחר, גם במקרה של מכירת הרכב.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי מבצע אלו ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בטלוויזיה, ברדיו בעיתונים ובכל אמצעי אחר – תגברנה הוראות אלו.
  • אין באמור בתנאי המבצע כדי לגרוע מתנאי הסכם הזמנת הרכב ורכישת הרכב מותנית בחתימתו וכפופה לו. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב
  • תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד.
  • הדין החל על תנאים אלו וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • תנאים אלו ממצים את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להשתתף בו ולוותר על תנאי המבצע.
  • אין כפל מבצעים.
  • קוד מבצע מס': C-00001555
  • מחירי הרכבים החדשים על פי מחירון מס': 01.20
  • צריכת הדלק בפועל עלולה להשתנות היות והיא מושפעת מגורמים שונים ובכללם אופי הנהיגה ותנאי הדרך.
  • ט.ל.ח

לנציג מכירות